• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • โครงการแล้วเสร็จทั้งหมด

  โครงการจังหวัดเจ้าของงาน/หน่วยงาน
  วางท่อและบ่อพักพร้อมรางวี คสล. บริเวณที่ 18 ไร่ราชบุรีPSD Property Co.,Ltd
  ถนนAC. สายหลังวัดบางตะคอยสมุทรสาครจ.สมุทรสาคร
  ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบางยี่ออง หมู่ที่ 7สมุทรสาครอบต.บางกระเจ้า
  ถนนผิวทางหินคลุก ม.2สมุทรสาครอบต.พันท้ายนรสิงห์
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 18 ไร่ ข้างบ้านไม้แดงราชบุรีPSD Property Co.,Ltd
  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ย่านซื่อ ม.9สมุทรสาครอบต.บางกระเจ้า
  ถนนคสล. สายลัดคลองประมง ม.4 สมุทรสาครอบต.พันท้ายนรสิงห์
  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.หนองหลวงราชบุรีอบจ.ราชบุรี
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชนหลังวัดธรรมฯ ม.11สมุทรสาครทต.หลักห้า
  งานต่อเติมแอสฟัลท์ฯ ซ.ต้นตาล ม.8ราชบุรีทต.บ้านไร่
  งาน Recycling ถนนลาดยางพิจิตรอบต.กำแพงดิน
  ก่อสร้างลานจอดรถ ร้านอาคารอัลปาก้า หัวหินประจวบคีรีขันธ์PSD Property Co.,Ltd
  ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายธารน้ำใจรังสรรค์ ม.1สมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกบ.ไร่โคก เพรชพลังบ.ศิริไพบูลย์พัฒนาคารห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพลัง
  ปรับปรุงลาดยางแบบผิวทางเรียบCAPE SEAL - สายห้วยม่วง-หนองตาดั้ง ม.3- 6 ตำบลตะนาวศรีราชบุรีอบต.ตะนาวศรี
  เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์สายเลียบคลองสีมาพาสวัสด์สมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านดวงดี อำเภอท่าแชะ จังหวัดชุมพรชุมพร บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยก ทล.4098 ( กม.ที่ 0+500 ) - หาดทรายรี (ตอนที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรชุมพร บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยก ทล.4098 ( กม.ที่ 0+500 ) - หาดทรายรี (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรชุมพร บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยก ทล.4098 ( กม.ที่ 0+500 ) - หาดทรายรี (ตอนที่ 3) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรชุมพร บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4001 - ( กม.ที่7+000) - บ้านโพธิ์แบะ (ตอนที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรชุมพร บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4001 - ( กม.ที่7+000) - บ้านโพธิ์แบะ (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ชุมพร บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement in-place Reclicling ) - สายชพ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองส้ม จังหวัดชุมพรชุมพร บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - รพ.มาบอำมฤต อำเภอประทิว จังหวัดชุมพรชุมพร บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านร้านตัดผม อำเภอประทิว จังหวัดชุมพรชุมพร บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  โครงการบูรณะถนนลาดยางสายคลองพร 1ชุมพรบริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย 1, 6, 9ราชบุรีทต.บ้านเลือก
  ก่อสร้างถนน AC บ.ห้วยท่าช้าง เพรชพลังเพชรบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพลัง
  ก่อสร้างถนน AC บริเวณคลองน้อยถึงคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะสมุทรสาครอบต.บ้านเกาะ
  ก่อสร้างถนน คสล.ซ.พรหมอุทิศ ม.3สมุทรสาครอบต.พันท้ายนรสิงห์
  ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.พันท้ายนรสิงห์สมุทรสาครอบต.พันท้ายนรสิงห์
  ก่อสร้างถนน AC ซ.เพรชรัตน์ ม.4 ต.บ้านคลองสวนสมุทรปราการอบต.บ้านคลองสวน
  ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สาย สค.2005 ทล. 35 - บ้านรางจันทร์ สมุทรสาครแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
  เสริมผิว AC สาย สค.4012 ทล. 3403 - บ้านโรงเข้ (ตอนที่ 1) อ.บ้านแพ้วสมุทรสาครแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
  ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง รบ 2052 สายบ้านเขาแร้ง - บ้านหนองกลางนา ต.เขาแร้งราชบุรีอบจ.ราชบุรี
  ปรับปรุงถนน AC สายเหมือนตายัง - ดอนโบสถ์ หมู่ที่ 10.ราชบุรีที่ทำการปกครองอำเภอวัดเพลง
  ปรับปรุงถนน AC สายซอยวังสุขสมุทรสงครามอบจ.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงถนนผิว AC สายศาลตาขุนสมุทรสงครามอบจ.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงถนนผิว AC สายศาลตาหลวง หมู่ที่ 7,8สมุทรสงครามอบจ.สมุทรสงคราม
  จัดจ้างงานยกระดับมาตรฐานทางถนน สายแยก ทล.35 - บ.เกาะสมุทรสาครทช.สมุทรสาคร
  ก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนเถ้าแก่หอย) สมุทรสาครอบต.ชัยมงคล
  ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทล.35 - บ้านพันท้ายนรสิงห์ (ช่วงที่ 1 ,2,3,4)สมุทรสาครทช.สมุทรสาคร
  ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองสรรพสามิต (บริเวณบ้านตาไฟ - คลองแทน)สมุทรปราการอบต.บ้านคลองสวน
  ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ต.แหลมใหญ่สมุทรสงครามอบจ.สมุทรสงคราม
  ก่อสร้างถนน AC หมุ่ที่ 1 ต.วัดยางงามราชบุรีที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ
  ก่อสร้างถนน AC สายเขาดิน - หนองโป่งราชบุรี อบต. หนองกระทุ่ม
  ก่อสร้างถนน AC ถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7สมุทราครจังหวัดสมุทรสาคร
  ปรับปรุงถนนลาดยางเลียบคลองดอนโฆ สมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
  รางระบายน้ำ คสล. แบบปิด สาย รบ.4068 ทล. 3087 - น้ำตกเก้าชั้นราชบุรีทช.ราชบุรี
  ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลานอเนกประสงค์สมุทรสาครอำเภอเมืองสมุทรสาคร
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 – บ้านมาบอำมฤตประจวบคีรีขันธ์บ.ศิริไพบูลย์พัฒนาคาร
  จัดจ้างงานยกระดับมาตรฐานทางถนน สายแยก ทล.35 - บ.รางจันทร์สมุทรสาครทช.สมุทรสาคร
  ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย สค.4011 ทล.3097 - บ้านกระทุ่มแบนสมุทรสาครทช.สมุทรสาคร
  เสริมผิว AC คอนกรีต ถนนสายเลียบคอลสี่วาพาสวัสดิ์(ระยะที่ 2) สมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ปรับปรุงผิวถนนโครงการฮั่งซิว ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาครสมุทรสาครอำเภอเมืองสมุทรสาคร
  ซ่อมผิวจราจรถนนและทางเชื่อมสายสาครบุรี หมู่ 4, 7 ต.ท่าจีนสมุทรสาครอำเภอเมืองสมุทรสาคร
  ลาดยางลานเอนกประสงค์ AC คอนกรีต หมู่ 1, 4, 7 อบต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาครกรมการปกครอง
  ปรับปรุงถนนสาย ปข.5062 - น้ำตกป่าละอูประจวบคีรีขันธ์ทช.ประจวบคีรีขันธ์
  ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ทล. 4 ตอน ควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพังสมุทรสงครามแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
  ก่อสร้างถนนสายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243(กม.5+317) - เขตบางขุนเทียนสมุทรปราการทช.สมุทรปราการ
  ก่อสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (สายโป่งสะเดา)เพชรบุรีอ.แก่งกระจาน
  เสริมผิวลาดยาง AC (พารา AC) แยกทางหลวงชนบท สค.2055-บ้านคลองกกสมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  เสริมผิวลาดยาง AC (พารา AC) แยกทางหลวงชนบท สค.2006-บ้านท่าคาสมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนมโนรา-บ้านคลองปังปืนสมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงผิวจราจร AC (over lay) บริเวณเคหะชุมชนมหาชัยสมุทรสาครทต.นาดี
  ปรับปรุงผิวจราจร AC (over lay) ซอยโรงหล่อพระสมุทรสาครทต.นาดี
  เสริมผิวลาดยาง AC (พารา AC) แยกทางหลวงชนบท สค.325-บ้านจอมปลวกสมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  ซ่อมแซมถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 12 ซ้าย กม.0+000 ถึง กม.2+588(ฝั่งขวา)ราชบุรีกรมชลประทาน
  ก่อสร้าง AC คอนกรีต แยก ทช.พบ.1015 - บ.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อยเพชรบุรีทช. เพชรบุรี
  ปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลองสมุทรสาครทต.ท่าจีน
  ก่อสร้างถนนชุมชนแยกทางรถไฟ (ซอยปลาเค็ม)สมุทรสาครทต.ท่าจีน
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหนองตาเล็ก - รางเสน่ห์ราชบุรีอบต.หนองพันจันทร์
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3(ฝั่งตะวันออก)สมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ก่อสร้างถนนลาดยางเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันตก)สมุทรสาครทต.หลักห้า
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชนหมู่เพชรสมุทรสาครทต.หลักห้า
  ก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากถนนอ้อมคลองแพ้วเข้าชุมชนสะแกเทศสมุทรสาครทต.หลักห้า
  ก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากถนนสุขสันต์พัฒนาไปทางคลองแพ้วสมุทรสาครทต.หลักห้า
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 1สมุทรสาครทต.หลักห้า
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ตอนพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรสงครามอบจ.สมุทรปราการ
  เสริมผิวจราจรAc สายเศรษฐกิจ1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิทสมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ปรับปรุงถนนผิวจราจร AC ถนนสายบ้านบางใหญ่ - บ้านกระดังงาสมุทรสงครามที่ว่าการอำเภอบางคนที
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC ถนนสายวัดป่ามหาไชยสมุทรสาครที่ว่าการอำเภอเมือง
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข ม.7สมุทรสาครที่ว่าการอำเภอเมือง
  ทล.3344 ตอนอุดมสุข - สมุทรปราการกรุงเทพมหานครทล.13(กรุงเทพ)
  ซ่อมสร้างผิวทาง Para Ac สายบ้านวังแดงเพชรบุรีที่ว่าการอำเภอท่ายาง
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรงลักษณ์ ม.2 ต.บ้านเกาะสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
  ปรับปรุงผิ วจราจร AC ถนนสายบ้านคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 5สมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
  ก่อสร้างปรับปรุงถนนภูมิเวท ผิวAC พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กเพชรบุรีเทศบาล.ชะอำ
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ทับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 ซอย 4เพชรบุรีอบต.ต้นมะม่วง
  ปรับปรุงถนนพารา AC (เขาชะงุ้ม)ราชบุรีกรมพัฒนาที่ดิน
  เสริมผิวจราจรAc ถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชาร่วมใจ (ซอยมะขามหวาน)สมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.4004 แยก ทล.3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรีราชบุรีทช.4 (เพชรบุรี)
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4011 แยก ทล.3208 - บ้านสี่แยกหนองไผ่ราชบุรีทช.4 (เพชรบุรี)
  ซ่อมผิวจราจร AC จากบริเวณบ้านนายเฉียบ อึ่งไพร ถึงบริเวณแยกประปาหมู่ที่ 9ราชบุรีทต.บ้านเลือก
  ติดตั้ง Guard Rail เลียบคลองหัวตะเข้ ม.3สมุทรสาครอบต.ชัยมงคล
  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 บ้านคลองขุดเล็กสมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงผิวจราจร AC หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายชัยพฤกษ์ถึงเขตชลประทานเพชรบุรีอบต.ต้นมะม่วง
  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3087 - บ.หนองครึม อ.จอมบึงราชบุรีทช.ราชบุรี
  ปรับปรุง ทล.3088 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ สมุทรสงครามทล.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงถนนผิว AC สายซอยสามัคคีเนรมิต ม.10สมุทรสงครามอบจ.สมุทรสงคราม
  ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองยี่สารเก่า สมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  ลาดยางแอสฟัลท์ ม.3 บ้านนายวิรัช นุชจิดสมุทรสาครทต.ดอนไก่ดี
  ยกระดับผิวจราจร ซอยวัดเสาธงนอก ม.6สมุทรปราการอบต.บางเสาธง
  ปรับปรุงถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 7สมุทรสาครอบต.บ้านบ่อ
  ปรับปรุงยกผิวจราจรซอยสมบูรณ์พัฒนาสมุทรสาครเทศบาลตำบลนาดี
  ปรับปรุงปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยชุมชนพัฒนา 1สมุทรสาครอบต.พันท้ายนรสิงห์
  ซ่อมสร้างผิว AC สาย สส.4004 แยก ทล.3093 - บ้านปากน้ำสมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC แยก ทล.3510 (กม.ที่ 15.000) - บ้านหนองหญ้าปล้องเพชรบุรีอำเภอหนองหญ้าปล้อง
  ซ่อมสร้างผิว AC สาย สส.2003 แยก ทล.35- เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENTกาญจนบุรีศูนย์สร้างทางกาญนบุรี
  ปรับปรุงขยายผิวจราจร AC สายพงสวาย - บางป่าราชบุรีอบจ.ราชบุรี
  ก่อสร้างถนน AC สายรวมไทย - ย่านซื่อ ม.7,9ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรี
  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพิมพ์-บ้านสวนหลวง4สมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  ก่อสร้างถนน คสล. สายโกดังแสงฟ้า หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธงสมุทรปราการอบต.บางเสาธง
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ประจวบคีรีขันธ์ทล.ประจวบฯ
  ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลึกสมุทรสงครามอ.เมืองสมุทรสงคราม
  ก่อสร้างถนน AC สายสิงห์ชัยสมุทรสาครบ.บุตรมาศ คอนสตรัคชั่น
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.4 ตอนปากท่อ - สระพังสมุทรสงครามทล.สมุทรสงคราม
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.4 ตอนห้วยชินสีห์ - ปากท่อสมุทรสงครามทล.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงถนนผิวจราจร AC สายบ้านคลองช่อง ม.5สมุทรสงครามอบจ.สมุทรสงคราม
  จ้างเหมาเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าสมุทรสงครามอบจ.สมุทรสงคราม
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.4 ตอนคลองอีจาง - หลุมดินราชบุรีทล.ราชบุรี
  จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านนางสาวน้ำทิพย์ พงษ์สวัสดิ์สมุทรสงครามอบต.ดอนมะโนรา
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4011 แยก ทล.3208 - บ้านสี่แยกหนองไผ่ราชบุรีบจก.กษิดิศ
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สค.5027 แยก ทล.สค.2006 - บ้านยกกระบัตรสมุทรสาครบจก.กษิดิศ
  บูรณะทางผิวคอนกรีต ทล.3091 ตอนอ้อมน้อย - สมุทรสาครสมุทรสาครทล.สมุทรสาคร
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายยกกระบัตร - หลักสี่ (ซอย 8)สมุทรสาครเทศบาลตำบลหลักห้า
  ก่อสร้างถนน AC สายถนนนครเขื่อนขันธ์ สมุทรปราการเทศบาลเมืองลัดหลวง
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย รบ.4013 แยก ทล.3206 - บ้านทุ่งหลวงเพชรบุรีบจก.กษิดิศ
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย รบ.4041 แยก ทล.3206 - บ้านเขาลูกช้างเพชรบุรีบจก.กษิดิศ
  บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.3206 ตอนปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิงสมุทรสงครามทล.สมุทรสงคราม
  จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2559สุราษฎร์ธานีทล.สุราษฎร์ธานี
  จ้างเหมาทำงานซ่อมผิว Ac ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน1กรุงเทพฯทล.ธนบุรี
  จ้างเหมาทำงานซ่อมผิว Ac ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน2กรุงเทพทล.ธนบุรี
  ปรับปรุงยกระดับถนน คสล.สาธารณประโยชน์ ซอยรามัญอุดม(ริมถนนสุชัยซอย 9)สมุทรสาครอบต.ท่าทราย
  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธงสมุทรปราการอบต.บางเสาธง
  ซื้อวัสดุหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการเพชรบุรีกรมชลประทาน
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4044 แยก ทล.3273 - บ้านหนองขามราชบุรีทช.ราชบุรี
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4024 แยก ทล.3291 - บ้านหนองมะค่าราชบุรีทช.ราชบุรี
  ซ่อมสร้างผิว AC สาย สส.4013 แยก ทล.3093 - บ้านคุ้งกระถินสมุทรสงครามบจก.กษิดิศ
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.4018 แยก ทล.3343 - ถ้ำละว้ากาญจนบุรีทช.กาญจนบุรี
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.3087 แยก ทล.323 - บ้านห้วยเสือกาญจนบุรีทช.กาญจนบุรี
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย พบ.4036 แยก ทล.3187 - บ้านดอนบ้านใหม่เพชรบุรีสทช.4 (เพชรบุรี)
  ยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประชาอุทิศ 90 - คลองสวนสมุทรปราการอบต.บ้านคลองสวน
  ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแก ม.10เพชรบุรีอบต.วังไคร้
  เสริมผิวทาง AC สายบ้านหนองกระทุ่ม ม.4เพชรบุรีอบต.วังไคร้
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายเชื่อมสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 สมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
  ซ่อมสร้างผิว Acสาย สส.2014 แยก ทล.35 - บ้านมอบลัดราชบุรีบจก.กษิดิศ
  ซ่อมสร้างถนน AC สายบ้านคีรีวงศ์ - บ้านเนินพุรังเพชรบุรีอบต.หนองชุมพลเหนือ
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สค.5052 แยก ทล.สค.2006 - บ้านหนองสองห้องสมุทรสาครทช.สมุทรสาคร
  จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน1 (นครชัย)กรุงเทพฯหจก.นครชัยการช่าง
  จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน2 (นครชัย)กรุงเทพฯหจก.นครชัยการช่าง
  ซ่อมแซมถนน AC สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้ากรุงเทพฯกรมขนส่งทางบก
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา สาย พบ.1031 แยก ทล.4 - บ้าอู่ตะเภาเพชรบุรีทช.เพชรบุรี
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน AC ถนนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองปรือ)เพชรบุรีหจก.ประโยชน์การโยธา
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านบางปูแลนด์สมุทรปราการเทศบาลตำบลบางปู
  ยกระดับผิวจราจร ถนนไทยประกันสายเมน1สมุทรปราการอบต.บางเสาธง
  บูรณะผิวทางคอนกรีต ทล.35 - บ้านรางจันทร์สมุทรสาครบจก.ศิริไพบูลย์
  ซื้อวัสดุหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการเพชรบุรีกรมชลประทาน
  ซื้อดินธรรมดาราชบุรีกรมชลประทาน
  ซื้อหินใหญ่ คละขนาด 15 - 30 ซม.เพชรบุรีกรมชลประทาน
  ซ่อมแซมถนน Ac สายเพชรเกษม - เขานาค ม.1เพชรบุรีอบต.เขาย้อย
  ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปู (หนา 5 ซม) จำนวน 1 รายการเพชรบุรีกรมชลประทาน
  ปรับปรุงถนนลาดยาง AC คลองลำห้วยโรง บ้านนายสนม ม.6 - ม.7เพชรบุรีอำเภอปากท่อ
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สค.2006 แยก ทล.35 - บ้านลาดใหญ่สมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  เสริมผิว AC สายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท (ระยะที่2)สมุทรสงครามอบจ.สมุทรสาคร
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แบบรีไซกิ้ง สายเพชรเกษม - บ้านหนองกะพ้อเพชรบุรีอบต.หนองชุมพลเหนือ
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีเพชรบุรีสถานีพัฒนาทีดินเพชรบุรี
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ปท.4001 แยก ทล.3261 - บ้านคลองห้าปทุมธานีทช.ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนน AC สายแยก ทช.พบ.1015 - บ้านห้วยท่าช้างเพชรบุรีทช.เพชรบุรี
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กจ.6043 น้ำตกเอรวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นกาญจนบุรีสทช.18 (สุพรรณบุรี)
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.4062 แยก ทล.3086 - บ้านหนองกร่างกาญจนบุรีสทช.18 (สุพรรณบุรี)
  ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รบ.3012 แยก ทล.323 - บ้านห้วยกระบอกราชบุรีสทช.4 (เพชรบุรีง)
  ปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย กจ.4024 แยก ทล.3229 - บ้านหนองลากฆ้อนกาญจนบุรีทช.กาญจนบุรี
  ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย กจ.3021 แยก ทล.323 - บ้านท่ากระทิกาญจนบุรีทช.กาญจนบุรี
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย สค.3007 แยก ทล.375 - บ้านเจ็ดริ้วสมุทรสาครหจก.นครชัยการช่าง
  ปรับปรุงจุดเสี่ยง ทล.323 ตอนหนองตะแครง - ลูกแกราชบุรีทล.ราชบุรี
  ตีเส้นจราจรถนนภายในเขต อบต.โคกขาม โดยตีเส้นจราจรถนนสมุทรสาครอบต.โคกขาม
  บูรณะผิวทางผิวแอสฟัลต์ ทล.9 ตอนพระประแดง - บางแคกรุงเทพทล.ธนบุรี
  ก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC หมู่ที่ 1 ต.หนองตากยากาญจนบุรีอบจ.กาญนจบุรี
  เสริมผิว AC ถนนสายเลียบคลองมะเดื่อ ม.5,6 ต.ดอนไก่ดีสมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทรัพย์บุญชัยและทางเดินเท้าทั้ง 2 ข้างสมุทรปราการทม.ปากน้ำสมุทรปราการ
  ก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียนสมุทรปราการทช.สมุทรปราการ
  ซื้อ AC พร้อมปูลาดและบดทับผิว จำนวน 1 รายการกาญจนบุรีกรมชลประทาน
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย ซอย1 ม.8สมุทรปราการอบต.ในคลองบางปลากด
  ก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC หมู่ที่ 11 ต.หนองตากยากาญจนบุรีอบจ.กาญนจบุรี
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองชลประทาน 22 ซ้ายเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี
  ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา AC สายบ้านป่าเด็ง - บ้านห้วยโสกเพชรบุรีอบต.ป่าเด็ง
  ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา AC สายบ้านป่าเด็ง - สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่เพชรบุรีหจก.เพชรบุรี ณัฐกิจ
  เสริมผิว AC ซอยวิรุณราษฎร์ ต.อ้อมน้อยสมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกถนนจำรัสพัฒนาเชื่อมถนนสายถนนสมเด็จย่า ม.5สมุทรสาครเทศบาลตำบลหลักห้า
  ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สายทาง สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียนสมุทรปราการทช.สมุทรปราการ
  ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า - เขาช่องพรานราชบุรีทล.ราชบุรี
  ยกระดับผิวจราจร สายเสาธง - บัวโรย - มอเตอร์เวย์สมุทรปราการอบต.บางเสาธง
  ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางคนที - บ้านตาหลวงสมุทรสงครามบจก.ศิริไพบูลย์พัฒนาการ
  ซื้อแผ่นราวเหล็กลูกฟูกและป้ายจราจรต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการกาญจนบุรีกรมชลประทาน
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC บ้านเขาลูกช้างกาญจนบุรีทช.ราชบุรี
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4008 แยก ทล.3088 - อำเภอปากท่อกาญจนบุรีทช.ราชบุรี
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8สมุทรสาครเทศบาลตำบลหลักห้า
  ปรับปรุงพื้นทางเดิม สาย ทล.323 ตอนทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์กาญจนบุรีศูนย์สร้างทางกาญนบุรี
  ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว AC สายบ้านท้ายหาด - บ้านบางเรือสมุทรสงครามอบจ.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ซอยหมู่บ้านทรัพย์นครสมุทรสงครามเทศบาลตำบลบางปู
  ปรับปรุงถนนผิว คสล. สายบ้านคลองขุดเจ๊ก สมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
  ก่อสร้างถนน AC สายมงคลพิพัฒน์ ม.1 ต.หนองบัวสมุทรสงครามเทศบาลตำบลหลักห้า
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก)สมุทรสาครทต.หลักห้า
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแป๊ะกง - วัดนางสาว ม.7สมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ซ่อมแซม ทล.3414 (ถนนพุทธมณฑลสาย 5)สมุทรสาครบจก.วงษ์สยามก่อสร้าง
  ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สาธารณประโยชน์ ม.6 ซอยรามัญอุดมสมุทรสาครอบต.ท่าทราย
  ซ่อมสร้างถนน AC สยบางแขม (เพชรเกษม) - ดอนเสาเกียดนครปฐมทช.นครปฐม
  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาช้าง – หนองน้ำใสราชบุรีอบต.หนองกระทุ่ม
  ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกสมุทรสาครทล.สมุทรสาคร
  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสำโรง – สำนักมะเขือราชบุรีอบจ.ราชบุรี
  ปรับปรุงถนน AC ม.12 (ซอยอุดมสุข)สมุทรสงครามทช.สมุทรสงคราม
  งานซ่อมแซมถนนลาด่ยางถนนเศรษฐกิจ (ทล.3091) โครงการ TTW - EXTสมุทรสาครบ.ช การช่าง
  จ้างเหมาทำการปูผิวทาง AC สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน1กรุงเทพฯศูนย์สร้างทางกาญนบุรี
  ก่อสร้างถนน AC สายเขาชะงุ้มราชบุรีบจก.เอซีเอ็ม
  ปรับปรุงถนน AC สายบ้านคลองวัว - บ้านแก้วเจริญสมุทรสงครามอบต.เหมืองใหม่
  ปรับปรุงถนน สายบ้านคลองสวน - บ้านล่างสมุทรปราการทช.สมุทรปราการ
  ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง สายเขาชะงุ้มราชบุรีจังหวัดราชบุรี
  ปรับปรุงถนนหน้าเรือนจำ เพชรบุรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี
  ปรับปรุงผิวจราจร Overlay และซ่อมสร้างโดยวิธี Recycling สายปลายนา ม.1ราชบุรีอบต.หนองกระทุ่ม
  ปรับปรุงผิวจราจร AC สายบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านท่าตะคร้อเพชรบุรีหจก.โชคสุชิน
  ปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 3093 ตอน ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงครามสมุทรสงครามทล.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน ม.2,7,12 ต.หินมูลนครปฐมอำเภอบางเลน
  เสริมผิวจราจร AC สายเทศบาล 8 ต.มหาชัยสมุทรสาครอบจ.สมุทรสาคร
  ซื้อ AC พร้อมปูลาดบดทับผิวและสีตีเส้นจราจร จำนวน 3 รายการกาญจนบุรีกรมชลประทานที่ 13
  ปรับปรุงจุดเสี่ยง สาย 35 ตอนนาโคก - แพรกหนามแดงสมุทรสงครามบจก.ศิริไพบูลย์
  ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างเขื่อน บริเวณวัดเกาะศาลพระราชบุรีจังหวัดราชบุรี
  ปรับปรุงถนน AC ม.1 บ้านคลองขุดเล็กสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
  ก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรีราชบุรีบจก.ท่าราบก่อสร้าง
  ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 กองกรุงเทพฯการทางพิเศษ
  ปรับปรุงผิวจราจร AC สายประตูน้ำ - บ้านสะพานดำราชบุรีอบจ.ราชบุรี
  ก่อสร้างถนน AC สายบ้านห้วยท่าช้างเพชรบุรีทช.เพชรบุรี
  ซ่อมแซมถนน AC สายซอยดงไก่ดีราชบุรีหจก.เจวีซี
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ต.บางยอสมุทรปราการอำเภอพระประแดง
  ปรับปรุงถนน สายเขาถ้ำพระ - หนองน้ำใสราชบุรีทช.ราชบุรี
  ปรับปรุงถนน AC สายคูขวางไทย - บางเตย ม.1ปทุมธานีอบจ.ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายชุมชนบ้านดอกไม้แดงสมุทรสาครอบต.หลักสาม
  ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สายบ้านยางสูง - บ้านวังเงินกาญจนบุรีอบต.หลุมรัง
  ปรับปรุงผิวจราจร AC สายวัดบางน้ำผึ้งสมุทรปราการอบต.บางน้ำผึ้ง
  ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ม.7 บ้านหนองกระโดกเพชรบุรีอบต.หนองศาลา
  ก่อสร้างปูผิว AC ถนนตะเกียบหัวดอน ช่วงหน้าวัดเขาลั่นทมถึงถนนติดสวนสนประจวบคีรีขันธ์เทศบางเมืองหัวหิน
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม.7 ต.หนองบัวกาญจนบุรีอบต.หนองบัว
  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.10สมุทรปราการอบต.ในคลองบางปลากด
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย สค.2020 แยก ทล.35 - บ้านท่าจีนสมุทรสาครทช.สมทุรสาคร
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พบ 1015 แยก ทล.4 - บ้านจะโปรงเพชรบุรีทช.เพชรบุรี
  จ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร สายแบริ่ง - ท้ายบ้านสมุทรปราการทล.สมุทรปราการ
  ตีเส้นจราจรบนพื้นทางภายในตำบลในคลองบางปลากดสมุทรปราการอบต.ในคลองบางปลากด
  งานสีตีเส้น สายบางปะอิน - อยุธยาพระนครศรีอยุธยาทล.อยุธยา
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กจ.4088 แยก ทล.3272 - บ้านอีต่องกาญจนบุรีสทช.18 (สุพรรณบุรี)
  งานเครื่องหมายนำทาง ทล.3414 ตอนอ้อมน้อย - ศาลายานครปฐมทล.สมุทรสาคร
  ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงชนบท สก.3039 - บ้านแก่งยาว ระยะที่ 1ปราจีนบุรีกรมชลประทานที่ 7
  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาผัด ม.4สมุทรปราการอบต.บ้านคลองสวน
  ปรับปรุงผิวทางเดิม ทล.3209 ตอนด่านมะขามเตี้ย - กาญจนบุรีกาญจนบุรีทล.กาญจนบุรี
  บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3510 ตอนพุสวรรค์ - ยางชุมเพชรบุรีทช.เพชรบุรี
  ก่อสร้าง สายชุมพร - ระนอง ตอน 3ชุมพรบริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ทล. 4 สายประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)ชุมพรบริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด
  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 13สมุทรปราการ ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย
  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรองรับอาเซียน ต.ลาดใหญ่สมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
  ปรับปรุงผิวถนน และทางเท้าถนนนครเขื่อนขันธ์สมุทรปราการเทศบาลเมืองพระประแดง
  ปรับปรุงพื้นทางเดิม สาย ทล.323 ตอนทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์ (กม.0+000)"ศูนย์สร้างทางกาญนบุรี
  จ้างเหมาดำเนินการงนผิวทาง AC สายเจดีย์สามองค์ กม.16+225กาญจนบุรีศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
  กิจกรรมพัฒนาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะเพื่อส่งเริมการท่องเที่ยวสมุทรปราการอำเภอพระประแดง
  ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเส้นทางจักรยานสมุทรปราการอำเภอพระประแดง
  ก่อสร้างถนน AC สาย มส.3004 แยก ทล.105 - บ้านแม่สามแลบแม่ฮ่องสอนทช.แม่ฮ่องสอน
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ในเขตเมืองหัวหิน ระยะที่ 1ประจวบคีรีขันธ์เทศบางเมืองหัวหิน
  เสริมผิวถนนลาดยาง AC สายหัวสะพานเพชรบุรีเทศบาลตำบลหัวสะพาน
  งานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านทุ่งหลวงราชบุรีทช.ราชบุรี
  งานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านโรงหีบราชบุรีทช.ราชบุรี
  งานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านม่วงราชบุรีทช.ราชบุรี
  เสริมผิวลานจอดรถ (พารา AC สายอุทยานแห่งชาติเอราวัณ)กาญจนบุรีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
  ก่อสร้างถนนลาดยาง /คอนกรีต สาย ทล 35 - บ.บางยางสมุทรสาครสทช.4 (เพชรบุรี)
  ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง สาย พบ.4032 แยก ทล.3204 - บ้านทางหลวงเพชรบุรีบจก.จอมพล
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบแม่น้ำแม่กลอง (คุ้งพยอม)ราชบุรีอบต.คุ้งพยอม
  ปรับปรุงถนน AC สายแจ้งวัฒนะเวศ 1-5นนทบุรีเทศบาลนครปากเกร็ด
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตกปทุมธานีทช.ปทุมธานี
  ซ่อมแซมถนน AC สายวัดพะเนียงแตก ต.มาบแคนครปฐมทต.มาบแค
  งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทล.4 ตอนอ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 1นครปฐมทล.สมุทรสาคร
  งานสีตีเส้น สายบางปะหัน - โคกแดง (ตอนที่ 1)อยุทธยาศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
  ก่อสร้างถนนผิวจราจรพารา AC สายบ้านหนองหมูปทุมธานีสทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.ปากคลองหกวาปทุมธานีทช.ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออกปทุมธานีทช.ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนนผิวจราจร สาย ทล.305 - คลองแสนแสบปทุมธานีสทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.แสนสุขสกัดห้าปทุมธานีทช.ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.คลองสิบสองสายกลางปทุมธานีทช.ปทุมธานี
  ทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.3111 ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะปทุมธานีทล.ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายเลียบคลองปฏิรูป2นครปฐมอบต.มหาสวัสดิ์
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านห้วยเสือกาญจนบุรีทช.กาญจนบุรี
  ปรับปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า (สายลวด)สมุทรปราการเทศบาลนครสมุทรปราการ
  ปรับปรุงผิวจราจร สายพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรปราการอบจ.สมุทรปราการ
  ซ่อมแซมถนนในตำบลบางสีทอง ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ม.2-5นนทบุรีเทศบาลตำบลบางสีทอง
  ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ หมู่บ้านเกล้ารัตนา ม.7นนทบุรีอบต.ธงหิน
  งานสีตีเส้น สายบางปะหัน - โคกแดง (ตอนที่ 1)พระนครศรีอยุธยาศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
  บูรณะโครงข่ายทางหลวง ทล.35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำฝั่งตะวันตกสมุทรสาครสทล.13 (กรุงเทพฯ)
  งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำฝั่งตะวันตกสมุทรสาครทล.สมุทรสาคร
  จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทล.35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกสมุทรสาครทล.สมุทรสาคร
  ปรับปรุงทางหลวง ทล.35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคกสมุทรสาครทล.สมุทรสาคร
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองหลวง ม.7 บ้านคลองตาขำสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
  ปรับปรุงถนน AC สายสาครบุรีสมุทรสาครเทศบาลตำบลท่าจีน
  บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.4 ตอนคลองอีจาง - หลุมดินราชบุรีทล.ราชบุรี
  ปรับปรุงทางหลวง ทล.325 ตอน บางแพ - จอมปลวกราชบุรีทล.สมุทรสงคราม
  บูรณะทางหลวงหมายเลข 4 ตอนห้วยชินสีห์ - ปากท่อ - สระพังราชบุรีทล.สมุทรสงคราม
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4013 สายเขาถ้ำพระ - หนองน้ำใสราชบุรีทช.ราชบุรี
  ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลบริเวณถนนทรงพลราชบุรีเทศบาลบ้านโป่ง
  ก่อสร้างทางจักรยาน ทล.3510 ตอนท่ายาง - หนองหญ้าปล้องเพชรบุรีสทล.15 (ประจวบฯ)
  ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน 2สมุทรสาครหจก.อึ้งแซเฮง
  ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ม.5กาญจนบุรีอบต.ยางม่วง
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายคันคลองชลประทาน บ้านทุ่งสาวน้อยกาญจนบุรีอบต.พังตรุ
  ก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2สงขลาสำนักก่อสร้างทางที่ 1
  ก่อสร้างถนนสาย บ.สระน้อย - บ.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์กรมทางหลวงชนบท
  ก่อสร้างลาดยางซอยสันติสุข ม.6 บ้านโคนมพัฒนาประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหิน
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม.1 เชื่อม ม.7 ต.หินเหล็กไฟประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหิน
  ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน 2สมุทรสาครหจก.อึ้งแซเฮง
  งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอนสะพานขามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 3สมุทรสาครทล.สมุทรสาคร
  ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางพารา ทล.340 - บ้านไม้ตราพระนครศรีอยุธยาสทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)
  ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ม.5กาญจนบุรีอบต.ยางม่วง
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายคันคลองชลประทาน บ้านทุ่งสาวน้อยกาญจนบุรีอบต.พังตรุ
  เสริมผิวลานจอดรถ (พารา AC สายอุทยานแห่งชาติเอราวัณ)กาญจนบุรีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านห้วยเสือกาญจนบุรีทช.กาญจนบุรี
  ยกระดับความปลอดภัย ทล.323 ตอนลูกแก - ท่าเรือกาญจนบุรีสทล.12 (สุพรรณบุรี)
  บูรณะโครงข่ายทางหลวง ทล.340 ตอนลาดบัวหลวง - สาลี กม.42+000สุพรรณบุรีสำนักทางหลวงที่ 12
  ก่อสร้างถนน AC สาย เพชรเกษมถึงสะพานโรงเข้ เพชรบุรีอำเภอบ้านลาด
  งานปูยาง AC สายซอยอุ่นอารีย์สมุทรปราการบจก.เพชรกิจเจริญ
  งานปูยาง AC สายทางเข้าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการบจก.เพชรกิจเจริญ
  ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.338 ตอน อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4กรุงเทพฯสทล.ที่ 13 (กรุงเทพฯ)
  ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงชนบท สก.3039 - บ้านแก่งยาว ระยะที่ 2ปราจีนบุรีกรมชลประทานที่ 7
  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร AC สายบ้านหลักเมตร - คันคลอง 19สุพรรณบุรีทต.ท่าเสด็จ
  ก่อสร้างผิวจราจร AC ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย นทพ.สำนักงานพัฒนาภาค1
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านอินอนุสรปทุมธานีทช.ปทุมธานี
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ทล.305 - บ้านคลองห้าปทุมธานีทช.ปทุมธานี
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ปท.4001 แยก ทล.3261 - บ้านคลองห้าปทุมธานีทช.ปทุมธานี
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านปลายคลองคุลัด - บ้านลาดตะวันนนทบุรีอบจ.นนทบุรี
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านมอญ - หนองเหียงล่างประจวบคีรีขันธ์อบต.หินเหล็กไฟ
  ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC สายบ้านหนองมะกอกเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจาน
  ซ่อมสร้างผิวจราจร AC สายบ้านหนองโพธิ์ ม.3เพชรบุรีอบต.บ้านหาด
  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชุมชนบ้านนายสวงศ์ ม.3สมุทรสาครอบต.หลักห้า
  ก่อสร้างถนนลาดยางซอยตาย้อย ม.1สมุทรสาครอบต.หลักห้า
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านบางทองหลวง ม.13สมุทรสาครทช.นครปฐม