• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • รายชื่อโครงการที่กำลังดำเนินงาน

  ชื่อโครงการจังหวัดมูลค่างาน
  ก่อสร้างถนนสาย บ.สระน้อย - บ.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์74490000
  ก่อสร้างทางจักรยาน ทล.3510 ตอนท่ายาง - หนองหญ้าปล้อง เพชบุรี21524450
  ปรับปรุงทางหลวง ทล.325 ตอน บางแพ - จอมปลวก ราชบุรี13754000
  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรองรับอาเซียน ต.ลาดใหญ่ สมุทรสงคราม 29800000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง /คอนกรีต สาย ทล 35 - บ.บางยาง สมุทรสาคร14495000
  ทางหลวง ทล.35 ตอนสะพานข้ามแม่นํ้าฝั่งตะวันตก กม.14+660 สมุทรสาคร17689000
  เส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะเพื่อส่งเริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ่งสมุทรปราการ19400000
  ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเส้นทางจักรยาน สมุทรปราการ47500000
  ปรับปรุงผิวจราจร สายพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ56200000
  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองสวน - บ้านล่าง สมุทรปราการ10300000
  ปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ ณ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร กรุงเทพฯ24271400
  ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางพารา ทล.340 - บ้านไม้ตรา พระนครศรีอยุธยา37850000
  ก่อสร้างถนนผิวจราจรพารา AC สายบ้านหนองหมู ปทุมธานี13694998
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.ปากคลองหกวา ปทุมธานี11499999
  ก่อสร้างถนนผิวจราจร สาย ทล.305 - คลองแสนแสบ ปทุมธานี12899999
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.คลองสิบสองสายกลาง ปทุมธานี11399999
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านอินอนุสร ปทุมธานี10850000
  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3261 - บ.คลองห้า ปทุมธานี11250000
  ก่อสร้างถนน AC สายเลียบคลองระบายนํ้าที่เก้า ปทุมธานี10180000
  ซ่อมแซมถนน AC สายเลียบคลองระบายนํ้าที่ 5ปทุมธานี10450000
  งานผิวทาง AC สายเจดีย์สามองค์ กม.16+225กาญจนบุรี16949900
  ยกระดับความปลอดภัย ทล.323 ตอนลูกแก - ท่าเรือกาญจนบุรี19398000
  บูรณะโครงข่ายทางหลวง ทล.340 ตอนลาดบัวหลวง - สาลี กม.42+000สุพรรณบุรี18499999
  ก่อสร้างถนน AC สาย มส.3004 แยก ทล.105 - บ้านแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน81900000
  ก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2สงขลา168000000