• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • รายชื่อโครงการที่กำลังดำเนินงาน

  ชื่อโครงการจังหวัด
  ก่อสร้างถนนสาย บ.สระน้อย - บ.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  ก่อสร้างทางจักรยาน ทล.3510 ตอนท่ายาง - หนองหญ้าปล้อง เพชบุรี
  ปรับปรุงทางหลวง ทล.325 ตอน บางแพ - จอมปลวก ราชบุรี
  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรองรับอาเซียน ต.ลาดใหญ่ สมุทรสงคราม
  ก่อสร้างถนนลาดยาง /คอนกรีต สาย ทล 35 - บ.บางยาง สมุทรสาคร
  ทางหลวง ทล.35 ตอนสะพานข้ามแม่นํ้าฝั่งตะวันตก กม.14+660 สมุทรสาคร
  เส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะเพื่อส่งเริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ่งสมุทรปราการ
  ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเส้นทางจักรยาน สมุทรปราการ
  ปรับปรุงผิวจราจร สายพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ
  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองสวน - บ้านล่าง สมุทรปราการ
  ปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ ณ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร กรุงเทพฯ
  ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางพารา ทล.340 - บ้านไม้ตรา พระนครศรีอยุธยา
  ก่อสร้างถนนผิวจราจรพารา AC สายบ้านหนองหมู ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.ปากคลองหกวา ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนนผิวจราจร สาย ทล.305 - คลองแสนแสบ ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.คลองสิบสองสายกลาง ปทุมธานี
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านอินอนุสร ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3261 - บ.คลองห้า ปทุมธานี
  ก่อสร้างถนน AC สายเลียบคลองระบายนํ้าที่เก้า ปทุมธานี
  ซ่อมแซมถนน AC สายเลียบคลองระบายนํ้าที่ 5ปทุมธานี
  งานผิวทาง AC สายเจดีย์สามองค์ กม.16+225กาญจนบุรี
  ยกระดับความปลอดภัย ทล.323 ตอนลูกแก - ท่าเรือกาญจนบุรี
  บูรณะโครงข่ายทางหลวง ทล.340 ตอนลาดบัวหลวง - สาลี กม.42+000สุพรรณบุรี
  ก่อสร้างถนน AC สาย มส.3004 แยก ทล.105 - บ้านแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน
  ก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2สงขลา