• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • รายชื่อโครงการที่กำลังดำเนินงาน

  ชื่อโครงการจังหวัดมูลค่างาน
  ก่อสร้างถนนสาย บ.สระน้อย - บ.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์74,490,000.00
  ก่อสร้างทางจักรยาน ทล.3510 ตอนท่ายาง - หนองหญ้าปล้องเพชบุรี21,524,450.00
  ปรับปรุงทางหลวง ทล.325 ตอน บางแพ - จอมปลวกราชบุรี13,754,000.00
  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรองรับอาเซียน ต.ลาดใหญ่สมุทรสงคราม29,800,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง /คอนกรีต สาย ทล 35 - บ.บางยางสมุทรสาคร14,495,000.00
  ทางหลวง ทล.35 ตอนสะพานข้ามแม่นํ้าฝั่งตะวันตก กม.14+660สมุทรสาคร17,689,000.00
  เส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะเพื่อส่งเริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ่งสมุทรปราการ19,400,000.00
  ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเส้นทางจักรยานสมุทรปราการ47,500,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร สายพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรปราการ56,200,000.00
  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองสวน - บ้านล่างสมุทรปราการ10,300,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ ณ ทางพิเศษเฉลิมมหานครกรุงเทพฯ24,271,400.00
  ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางพารา ทล.340 - บ้านไม้ตราพระนครศรีอยุธยา37,850,000.00
  ก่อสร้างถนนผิวจราจรพารา AC สายบ้านหนองหมูปทุมธานี13,694,998.00
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.ปากคลองหกวาปทุมธานี11,499,999.00
  ก่อสร้างถนนผิวจราจร สาย ทล.305 - คลองแสนแสบปทุมธานี12,899,999.00
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.คลองสิบสองสายกลางปทุมธานี11,399,999.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านอินอนุสรปทุมธานี10,850,000.00
  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3261 - บ.คลองห้าปทุมธานี11,250,000.00
  ก่อสร้างถนน AC สายเลียบคลองระบายนํ้าที่เก้าปทุมธานี10,180,000.00
  ซ่อมแซมถนน AC สายเลียบคลองระบายนํ้าที่ 5ปทุมธานี10,450,000.00
  งานผิวทาง AC สายเจดีย์สามองค์ กม.16+225กาญจนบุรี16,949,900.00
  ยกระดับความปลอดภัย ทล.323 ตอนลูกแก - ท่าเรือกาญจนบุรี19,398,000.00
  บูรณะโครงข่ายทางหลวง ทล.340 ตอนลาดบัวหลวง - สาลี กม.42+000สุพรรณบุรี18,499,999.00
  ก่อสร้างถนน AC สาย มส.3004 แยก ทล.105 - บ้านแม่สามแลบแม่ฮ่องสอน81,900,000.00
  ก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2สงขลา168,000,000.00