• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • รางวัลคุณภาพ

  กรมทางหลวง

  • ได้การรับรองมาตรฐานการเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
  • งานก่อสร้างทาง ชั้น 2 
  • งานก้อสร้างสะพาน ชั้น 4
  • บำรุงทางประเภท 4 ในงานเสริมผิว Hotmix Asphalt
  • บำรุงทางประเภท 6 ในงาน Pavement In-Place Recycling
  • บำรุงทางประเภท 2 งานฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal
  • บำรุงทางประเภท 7 งานจัดทำเครื่องหมายจารจรฯ ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
  • บำรุงทางประเภท 14.2 งานราวกันอันตราย ชั้น 2
  • บำรุงทางประเภท 15 งานป้ายจารจร
  • บำรุงทางประเภท 16 งานเครื่องหมายนำทาง
  • บำรุงทางปกติ ประเภท ก. ชั้น 1

  กรมทางหลวงชนบท

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
  • งานก่อสร้างทางชั้น 1
  • งานก่อสร้างสะพาน ชั้น 4
  • บำรุงทางในงาน Pavement In-Place Recycling
  • งานอำนวยตวามปลอดภัย เครื่องหมายจราตรบนผิวทาง
  • งานอำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญานจราจร

  กรมโยธาธิการและผังเมือง

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
  • งานก่อสร้างอาคาร ประเภทที่ 4
  • งานก่อสร้างเชื่อน ประเภทที่ 4
  • งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท้วม ประเภทที่ 4
  • งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภทที่ 4
  • งานก่อสร้างทางระบายน้ำ ประเภทที่ 4
  • งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ประเภทที่ 4
  • งานก่อสร้างทาง ประเภทที่ 2
  • งานก่อสร้างสะพาน ประเภทที่ 4

  กรมชลประทาน

  • ได้รับการรับร้องมาตรฐานการเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
  • งานก่อสร้างชลประทาน ชั้น 4

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
  • งานอาหารชั้น 1
  • งานทางชั้น 1
  • งานไฟฟ้า ชั้น 2

  กรุงเทพมหานคร

  • ได้รับรองมาตรฐานการเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
  • งานอาหารชั้น 4
  • งานทาง ชั้น 4

  กรมทรัพยากรน้ำ

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
  • งานอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ ชั้น 2