• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • เกี่ยวกับเรา

  I

  Integrity

  ซื่อสัตย์ สุจริต

  A

  Accountability

  ความรับผิดชอบ

  M

  Motivation

  แรงจูงใจทำให้สำเร็จ

  P

  Patience

  ความอดทน

  S

  Safety First

  ความปลอดภัยมาก่อน

  D

  Development

  พัฒนาอยู่เสมอ

  ปี 2554
  ปี 2556
  ปี 2560
  ปัจจุบัน

  ปี 2554

  ในปี 2554 คุณวิทย์ ศศลักษณานนท์ (ผู้ก่อตั้งธุรกิจร้านสะดวกซื้อในชื่อ “ซี เจ เอ็กซ์เพรส – CJ Express” ) ได้เริ่มก่อตั้งบริษัท พี เอส ดี อินทิเกรท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสนับสนุนการก่อสร้างร้านสะดวกซื้อซี เจ เอ็กซ์เพรส ซึ่งมีที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยได้ก่อสร้างสาขาสาเร็จไปมากกว่า 250 สาขา ร่วมถึงศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 24,000 ตารางเมตร เป็นผลงาน 

  ปี 2556

  ในปี 2556 บริษัท พี เอส ดี อินทิเกรท จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป น บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด และต่อมาในปี 2559 ทางคุณวิทย์ฯ ได้เล็งเห็นว่า การดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างมีแนวโน้มของการขยายตัวสูงและมีความ ต่อเนื่องในระยะยาว จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท โดยได้ขยายการประกอบธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้างสะพาน เขื่อน ถนน ผลิตและจำหน่ายแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รวมถึงการให้เช่ายานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องมือที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมถึงการขนส่งวัสดุดิน หิน ทรายอีกด้วย 

  ปี 2560

  ต่อมาในปี 2560 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัดได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 800 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ มี ศักยภาพในการแข่งขันและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

  ปัจจุบัน

  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร มีอุปกรณ์ เครื่องจักรประเภทต่างๆ ครบ ครัน มีบริษัทในเครือที่สามารถสนับสนุนธุรกิจได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติก คอนกรีต งานยานยนต์ขนส่ง รวมถึงงานป้ายทางและตีเส้นจราจร โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงและมีความชานาญในด้านการก่อสร้างและด้านระบบการ ทางานตามมาตรฐานสากล มีโครงการที่ได้รับผิดชอบจากภาครัฐ ทั้งจากกรมทางกลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ และผังเมือง กรมชลประทาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้า กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่นมั่นที่จะดำเนินกิจการเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนต่อธุรกิจและต่อผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ตามแนวทางของบริษัทฯ คือ PSD : Productive -Sustainability -Developmentสร้างผลงานที่มีคุณภาพ สร้าง ธุรกิจที่มีความยั่งยืน สร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง